Month: March 2021

11 Mar by admin

ประกาศขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาบทความเต็ม

เรียน ผู้เขียนบทความ เนื่องจากกระบวนการประเมินบทความที่ต้องใช้เวลาส่งผลให้ทางกรรมการผู้จัด งานขอประกาศเลื่อนวันประกาศผลพิจารณาบทความเต็มเป็นวันที่ 19 เมษายน 2564 ดังนั้นผู้เขียนบทความสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามกำหนดการที่ประกาศบนเว็บไซด์ https://tniac.tac.th/ ทางคณะกรรมการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ทาง tniac@tni.ac.th