การส่งผลงานเข้าร่วม TNIAC 2021

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 หรือ “The 7th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2021) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ทั้งภายในสถาบันและสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสู่สาธารณะ

หัวข้อสำหรับการประชุม (Topics of the conference)

  • Track 1 Education, Language and Social Science: Modern Teaching and Learning Methodologies, Education System Management, Language Efficiency Improvement Strategy, Social Sciences, Others related topics.
  • Track 2 Information and Communication Technology: Digital and Multimedia Technology, Computer Network Performance, Network and Cyber Security, Data Science and Analytics, Business Intelligence and Technology, Web Technology and Mobile Application, Other related topics
  • Track 3 Sciences and Engineering: Artificial Intelligence and Robotics, Computer Vision and Image Processing, Production and Automation Engineering, Embedded System Architecture, Electrical Power Systems, Other related topics
  • Track 4 Business Administration: Transport, Logistics and Supply Chain Management, Innovation in Public Administration, Organizational Behavior, Banking & Risk Management, Finance & Accounting, Marketing, Management, Tourism, Other related topics

กำหนดการส่งบทความ (Important dates)

 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ ขยายเวลา
15 ม.ค. 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564
 ประกาศแจ้งผลการรับบทคัดย่อ ขยายเวลา
29 ม.ค. 2564  25 กุมภาพันธ์ 2564
 วันสุดท้ายของการส่งบทความ
19 ก.พ. 2564 26 มีนาคม 2564
 ประกาศแจ้งผลการรับบทความ
12 มี.ค.. 2564  19 เมษายน 2564
 วันสุดท้ายของการส่งบทความพร้อมตีพิมพ์
2 เม.ย. 2564  30 เมษายน 2564
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า
10 พฤษภาคม 2564
 วันลงทะเบียนปกติ
10 เม.ย. – 10 พ.ค. 2564  11 – 18 พฤษภาคม 2564
 กำหนดการวันสัมมนา
20-21 พ.ค. 2564