Month: January 2021

20 Jan by admin

Call for Papers – Extended Deadline 19 February 2021

เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (TNIAC2021) ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และขอให้ผู้จัดงานขยายเวลาการปิดรับบทความ ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานจึงได้มีมติขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) เป็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามกำหนดการ ดังนี้ กำหนดการส่งบทความ (Important dates)  วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ ขยายเวลา 15 ม.ค. 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศแจ้งผลการรับบทคัดย่อ ขยายเวลา 29 ม.ค. 2564  25 กุมภาพันธ์ 2564  วันสุดท้ายของการส่งบทความ 19 ก.พ. 2564 26 มีนาคม 2564  ประกาศแจ้งผลการรับบทความ 12 มี.ค.. 2564  19 เมษายน 2564  วันสุดท้ายของการส่งบทความพร้อมตีพิมพ์ 2 เม.ย. 2564  30 เมษายน 2564  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า 10 พฤษภาคม […]