คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2021

ประธานจัดการประชุม :
รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะกรรมการจัดการประชุม:

อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รศ. ดร.ชุมพล อันตรเสน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ. ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ. ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ. ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ. ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Prof. Dr.Hiroshi KONNO
Tohoku Institute of Technology, Japan
Prof. Dr.Chaoyang LI
Kochi Univerisity of Technology, Japan
Prof. Dr.Samuel S. Chua
Lyceum of the Philippines University, Philippines
Prof. Dr.Akito TAKASAKI
Shibaura Institute of Technology, Japan
Prof. Dr.Manfred Glesner
Technische Universität Darmstadt, Germany

คณะกรรมการด้านวิชาการ:

รศ. ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อาจารย์วสันต์ จันทร์สัจจา
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
รศ. ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.มานพ  เรี่ยวเดชะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษุรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ. ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ. ดร. สายยัญ สายยศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.มณีรัตน์ กออุดม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.วรางรัตน์ นิติวนะกุล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.อัญชลี สุพิทักษ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ. ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ. ดร.วุฒิ สุขเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ. ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ.อมราวดี ทัพพุน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Prof. Dr.Tsutomu KONOSU
Chiba Institute of Technology, Japan
Prof. Dr.Akimitsu HATTA
Kochi Univerisity of Technology, Japan
Prof. Dr.Hideki HOSODA
Tokyo Institute of Technology, Japan
Prof. Dr.Kou YAMADA
Gunma University, Japan
Prof. Dr.Tatsuhiko AIZAWA
Shibaura Institute of Technology, Japan
Prof. Dr.Volodymyr Chernenko
University of the Basque Country, Spain
Assoc. Prof. Dr.Sanghyuk Lee
Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China