13 May by admin

ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ TNIAC2021

 ผู้นำเสนอจัดทำไฟล์นำเสนอบทความเป็นไฟล์ MS PowerPoint สำหรับการนำเสนอ 12 นาทีและเวลาถามตอบ 3 นาที ก่อนวันนำเสนอผู้นำเสนอจะได้รับ email แจ้งกำหนดการการนำเสนอ section และเวลาการนำเสนอของบทความของท่านและของนักวิจัยท่านอื่นๆ พร้อม Link การเข้าร่วมนำเสนอหรือการเข้าร่วมฟัง พร้อม e-mail ของ admin ผู้ดูแลห้องนำเสนอ การนำเสนอจะดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้นำเสนอจะได้รับจาก admin หากมีปัญหาเรื่องการติดตั้งสามารถสอบถาม admin ผ่านทาง e-mail ผู้นำเสนอควรเข้าห้องนำเสนอก่อนเวลาในตาราง 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้การ share หน้าจอนำเสนอของท่าน การนำเสนอให้ดำเนินการลำดับตามตารางโดยจะมี Session Chair คอยกำกับและ admin คอยควบคุมเวลา เมื่อเวลาครบ 10 นาที และ 12 นาที การนำเสนอแต่ละห้องจะมี admin ช่วยบันทึกการนำเสนอ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อไป หากผู้นำเสนอต้องการเข้าร่วมฟังผลงานห้องอื่น ๆ สามารถเข้า link […]
10 May by admin

ประกาศ!! [NEW]

กำหนดการประชุมวิชาการและตารางนำเสนอผลงานจะประกาศ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เอกสารรวบรวมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการพร้อมให้ดาวน์โหลด วันที่ 18  พฤษภาคม 2564
23 Apr by admin

การปรับรูปแบบการประชุมเป็น Online 100%

เรียน ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ TNIAC2021 ทุกท่าน ด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ที่ยังคงมีความรุนแรงอย่างมาก โดยทางกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 โดยให้สถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการจัดงานจึงได้มีมติปรับรูปแบบการประชุมจาก Hybrid Meetings Conference เป็นการประชุมแบบ Online เพียงรูปแบบเดียว ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงาน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะแจ้งกำหนดการต่างๆ ทางเว็บไซต์ https://tniac.tni.ac.th/2021/ ต่อไป คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการ TNIAC 2021
11 Mar by admin

ประกาศขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาบทความเต็ม

เรียน ผู้เขียนบทความ เนื่องจากกระบวนการประเมินบทความที่ต้องใช้เวลาส่งผลให้ทางกรรมการผู้จัด งานขอประกาศเลื่อนวันประกาศผลพิจารณาบทความเต็มเป็นวันที่ 19 เมษายน 2564 ดังนั้นผู้เขียนบทความสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามกำหนดการที่ประกาศบนเว็บไซด์ https://tniac.tac.th/ ทางคณะกรรมการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ทาง tniac@tni.ac.th
20 Jan by admin

Call for Papers – Extended Deadline 19 February 2021

เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (TNIAC2021) ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และขอให้ผู้จัดงานขยายเวลาการปิดรับบทความ ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานจึงได้มีมติขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) เป็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามกำหนดการ ดังนี้ กำหนดการส่งบทความ (Important dates)  วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ ขยายเวลา 15 ม.ค. 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศแจ้งผลการรับบทคัดย่อ ขยายเวลา 29 ม.ค. 2564  25 กุมภาพันธ์ 2564  วันสุดท้ายของการส่งบทความ 19 ก.พ. 2564 26 มีนาคม 2564  ประกาศแจ้งผลการรับบทความ 12 มี.ค.. 2564  19 เมษายน 2564  วันสุดท้ายของการส่งบทความพร้อมตีพิมพ์ 2 เม.ย. 2564  30 เมษายน 2564  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า 10 พฤษภาคม […]