มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TNIAC 2022 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองชั้น 1 อาคาร A ใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในงาน แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้าร่วมงาน (19 พฤษภาคม 2565) หรือรับชุดตรวจ ATK และแสดงผลการตรวจ ณ จุดลงทะเบียน รักษาระยะห่างทางสังคม: เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับผู้นำเสนอ

ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับผู้นำเสนอ หากบทความใดไม่มีผู้นำเสนอ บทความนั้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (proceedings) TNIAC2022 ผู้นำเสนอแต่ละคนมีเวลานำเสนอ 9-11 นาที และตอบคำถาม 4 นาที สำหรับการจับเวลาการนำเสนอนั้น เมื่อครบ 9 นาที จะมีเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 1 ครั้ง เมื่อครบ 11 นาที จะมีเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 2 ครั้ง เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 2 ครั้ง ให้ผู้นำเสนอสรุปเนื้อหาการนำเสนอและตอบคำถาม เมื่อนำเสนอและตอบคำถามครบ 15 นาที จะได้ยินเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 2 ครั้งอีกครั้งหนึ่ง ผู้นำเสนอต้องเปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างการนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแต่งกายในชุดสุภาพขณะนำเสนอ ผู้นำเสนอทุกคนต้อง log in เข้าสู่ระบบห้องประชุม zoom ออนไลน์อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นของ session เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของผู้นำเสนอต่อประธาน session สำหรับผู้นำเสนอที่จะเข้าร่วมการประชุมแบบ On-site โปรดนำ laptop computer มาเองเพื่อใช้ในการนำเสนอบทความ โปรดใช้ virtual […]

ผลการประเมินจะทยอยแจ้งให้ผู้เขียนบทความได้ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้

เรียน ผู้ส่งบทความทุกท่าน ทางคณะกรรมการต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับการแจ้งผลการประเมินบทความล่าช้า ขณะนี้บทความทั้งหมดอยู่ภายใต้กระบวนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน/บทความ ผลการประเมินจะทยอยแจ้งให้ผู้เขียนบทความได้ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ทุกท่านต้องรอนาน

ทางคณะกรรมการจัดประชุม TNIAC2022 ได้ปิดระบบการรับบทความแล้วตั้งแต่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา   ทางคณะกรรมการจัดประชุม TNIAC2022 ได้ปิดระบบการรับบทความแล้วตั้งแต่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ ทุกบทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจความซ้ำซ้อน หากไม่มีปัญหา ก็จะเข้าสู่การประเมิน (reviewing) ผลการประเมิน จะแจ้งผู้เขียนโดยเร็ว   อนึ่ง ตามที่ประกาศแล้วว่า การประชุม TNIAC2022 จะจัดแบบ Hybrid คือ ณ สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์ ไปพร้อมกัน   เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ ทางคณะกรรมการจะมีการส่งแบบสำรวจถึงทุกท่าน เพื่อให้แสดงความจำนงว่า จะมาร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน หรือ แบบออนไลน์