ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับผู้นำเสนอ

ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับผู้นำเสนอ

  1. หากบทความใดไม่มีผู้นำเสนอ บทความนั้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (proceedings) TNIAC2022
  2. ผู้นำเสนอแต่ละคนมีเวลานำเสนอ 9-11 นาที และตอบคำถาม 4 นาที
  3. สำหรับการจับเวลาการนำเสนอนั้น เมื่อครบ 9 นาที จะมีเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 1 ครั้ง เมื่อครบ 11 นาที จะมีเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 2 ครั้ง เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 2 ครั้ง ให้ผู้นำเสนอสรุปเนื้อหาการนำเสนอและตอบคำถาม เมื่อนำเสนอและตอบคำถามครบ 15 นาที จะได้ยินเสียงกระดิ่งแจ้งเตือน 2 ครั้งอีกครั้งหนึ่ง
  4. ผู้นำเสนอต้องเปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างการนำเสนอ
  5. ผู้นำเสนอควรแต่งกายในชุดสุภาพขณะนำเสนอ
  6. ผู้นำเสนอทุกคนต้อง log in เข้าสู่ระบบห้องประชุม zoom ออนไลน์อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นของ session เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของผู้นำเสนอต่อประธาน session
  7. สำหรับผู้นำเสนอที่จะเข้าร่วมการประชุมแบบ On-site โปรดนำ laptop computer มาเองเพื่อใช้ในการนำเสนอบทความ
  8. โปรดใช้ virtual background ที่ทางผู้จัดงานได้เตรียมไว้ระหว่างที่เข้าร่วมการประชุม

กรุณาดาวน์โหลด virtual background ได้จาก :

https://drive.google.com/drive/folders/1oyyXWoknBQE4VO_LgtuZ6r2umwMgPWFv?usp=sharing