The 9th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ

จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

 

               การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2023 เป็นการประชุมที่จัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ TPA ต่อเนื่องครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายๆหน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online แทน หวังว่าจะได้รับความสนใจในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ นอกจากนั้นบทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2

กำหนดการส่งบทความและการลงทะเบียน

  หมดเขตการรับบทความ : 28 ธันวาคม 2565
31 มกราคม 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566
  แจ้งผลการประเมินบทความ : 27 มกราคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566
  วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
24 มีนาคม 2566
  การลงทะเบียนล่วงหน้า : 27 มกราคม - 8 มีนาคม 2566 
27 มกราคม - 24 มีนาคม 2566
  การลงทะเบียนปกติ : 9 - 31 มีนาคม 2566 
25 มีนาคม - 7 เมษายน 2566
  วันประชุมวิชาการ : 18 - 19 พฤษภาคม 2566

 

ดาวน์โหลด

 

Organized by :

  สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
  IEEE Thailand Section
  สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT)
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA)
  บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
  บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

 

 

 

ติดต่อเลขาการประชุมได้ที่ 
อีเมล : tniac@tni.ac.th
ที่อยู่ : TNIAC2023, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : +66 (0) 2763 2752  โทรสาร : +66 (0) 2763 2700