The 9th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ

จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

 

               การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2023 เป็นการประชุมที่จัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ TPA ต่อเนื่องครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายๆหน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online แทน หวังว่าจะได้รับความสนใจในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ นอกจากนั้นบทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2

กำหนดการส่งบทความและการลงทะเบียน

  หมดเขตการรับบทความ : 28 ธันวาคม 2565
31 มกราคม 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566
  แจ้งผลการประเมินบทความ : 27 มกราคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566
  วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
24 มีนาคม 2566
  การลงทะเบียนล่วงหน้า : 27 มกราคม - 8 มีนาคม 2566 
27 มกราคม - 24 มีนาคม 2566
  การลงทะเบียนปกติ : 9 - 31 มีนาคม 2566 
25 มีนาคม - 7 เมษายน 2566
  วันประชุมวิชาการ : 18 - 19 พฤษภาคม 2566

 

ดาวน์โหลด

 

Organized by :

  สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
  IEEE Thailand Section
  สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT)
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA)
  บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
  บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 

 

 

ติดต่อเลขาการประชุมได้ที่ 
อีเมล : tniac@tni.ac.th
ที่อยู่ : TNIAC2023, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : +66 (0) 2763 2752  โทรสาร : +66 (0) 2763 2700