ประธานกิตติมศักดิ์

รศ. ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประธานคณะกรรมการจัดงาน

รศ. ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการภายในสถาบัน

  รศ. ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี
  รศ. ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  รศ. ดร.ชุมพล อันตรเสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผศ. ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการภายนอกสถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์
  รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
  ผศ. ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
  ผศ. ดร. ทวี ธนะเจริญกิจ
  ผศ.ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ.ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
  รศ.ดร. รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
  ผศ.ดร. วิสุทธิ์ สุพิทักษ์
  ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะ
  ผศ.ดร. ชนะ รักษ์ศิริ
  ผศ.ดร.นฤมล แก้วจำปา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผศ.ดร. สุนิดา อรุณพิพัฒน์
  ผศ.ดร. กิตติพงศ์ ไชยนอก
  ผศ.ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ
  ดร. ปานนท์ ลาชโรจน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  รศ.ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย
  รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล
  ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ผศ. ดร.คณิศร์ มาตรา
  ผศ. ดร.กำพล วรดิษฐ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

  ผศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  ผศ.ดร. ประยูร สุรินทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

  ผศ.ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ดร. นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล