แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

  • ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งบทความ ทั้งผู้นำเสนอ (Speaker) หรือผู้เขียนร่วม (Non-speaker)
    Link : https://forms.gle/1onQjSmEDzojznAe9
  • ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมฟังโดยไม่ได้ส่งบทความ (Non-speaker participant)
    Link : https://forms.gle/DV6K6GUGyoMsJX5DA
  • สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน TNI ลงทะเบียนตาม Link ที่ได้รับทาง e-mail หรือติดต่อทาง tniac@tni.ac.th

Registration Fee

Register type
Early Bird 11 April – 17 May
Regular 17 May ~ (THB)
Speakers
2000 THB
2500 THB
Non-speakers
1000 THB
1000 THB
Notice: The registration fee includes proceeding, kits (i.e. Bag, folder, etc), break and lunch.

Payment Method

We accept registration fee payment by Bank transfer only.