Delayed of notification of paper acceptance

9 Mar by Admin

Delayed of notification of paper acceptance

Due to the high number of paper submissions, the notification of the first acceptance is postponed to Monday 17th March 2019.

Thank you for your kind collaboration.

เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมมีจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอเลื่อนประกาศผลการพิจารณาจากเดิม
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *