ขยายเวลารับบทความ

16 Jan by Admin

ขยายเวลารับบทความ


เนื่องจากมีคำขอจากนักวิจัยหลายท่านจากทั้งในและต่างประเทศ ให้ขยายเวลาการปิดรับบทความวิจัย ทางคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นควรขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย ทั้งนี้สามารถส่งบทคัดย่อพร้อมทั้งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2562

Due to numerous requests, we are pleased to announce that the deadline of abstract submission has been extended up to 20 February 2019. That you can include full paper in submission. On behalf of the organizing committee, we would like to invite you and your colleagues to join the 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *